វីដេអូ

វត្ថុធាតុដើម Ivermectin

ការចាក់ Ivermectin 1%

80% Tiamulin Hydrogen Fumarate Premix

ការណែនាំអំពីក្រុមហ៊ុន

វីដេអូក្រុមហ៊ុន

ខ្សែផលិតកម្មចាក់ថ្នាំ

ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម Premix

ឱសថបសុបក្សី