សត្វចិញ្ចឹម - ឱសថពេទ្យសត្វ

  • បដា ១
  • ប៊ីណាន័រ ២
  • បដា ៣
  • បដា ៤
  • បដា ៥
ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ថ្នាំ​ពេទ្យ​សត្វ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ចេញវេជ្ជបញ្ជាសត្វចិញ្ចឹម.ថ្នាំទាំងនេះសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមមកក្នុងទម្រង់ដូសផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងថេប្លេត, ចាក់ ,ចាក់លើដំណោះស្រាយហើយដូច្នេះនៅលើផលិតផលដែលពេញនិយមគឺ mibemycin oxime និង praziquantel tabletគ្រាប់ថ្នាំ albendazole, គ្រាប់ doxycycline hyclate, ការចាក់ meloxicam, ការចាក់ ivermectin, ដំណោះស្រាយចាក់ abamectin,ល​ល។