ចាក់

  • banner1
  • bnaner2
  • banner3
សហគ្រាសផលិតឱសថបសុព្យាបាលដែលមានការទទួលស្គាល់ GMP ដ៏ធំមួយដែលមានការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្មនិងការលក់ API របស់ពេទ្យសត្វការត្រៀមរៀបចំការបញ្ចូលចំណីអាហារនិងគ្រឿងបន្ថែមចំណី។