វីដេអូ Porudcts

វត្ថុធាតុដើម Ivermectin

80% Tiamulin Hydrogen Fumarate Premix

ការចាក់ Ivermectin 1%

ឱសថបសុបក្សី