ឱសថទឹក - ពេទ្យសត្វ

  • បដា ១
  • ប៊ីណាន័រ ២
  • បដា ៣
  • បដា ៤
  • បដា ៥
ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ថ្នាំ​ពេទ្យ​សត្វ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ចេញវេជ្ជបញ្ជាទឹក.ថ្នាំទាំងនេះសម្រាប់ត្រីមកក្នុងទម្រង់ដូសផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងដំណោះស្រាយ, ម្សៅហើយដូច្នេះនៅលើផលិតផលពេញនិយមម្សៅ florfenicol 10% សម្រាប់ត្រី, 0.5% ម្សៅ diclazuril, ម្សៅ enrofloxacin 10%, ម្សៅ sulfamethazine សមាសធាតុ, ដំណោះស្រាយ povidone idoine 10%,ល​ល។