អូដ្ឋ - ពេទ្យសត្វ

  • បដា ១
  • ប៊ីណាន័រ ២
  • បដា ៣
  • បដា ៤
  • បដា ៥
ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ថ្នាំ​ពេទ្យ​សត្វ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ចេញវេជ្ជបញ្ជា​សម្រាប់​សត្វ​អូដ្ឋ។ថ្នាំទាំងនេះសម្រាប់សត្វអូដ្ឋមានទម្រង់ដូសផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងដំណោះស្រាយតាមមាត់ បូឡូស ការចាក់ថ្នាំ ម្សៅរលាយ និងផ្សេងៗទៀត ផលិតផលពេញនិយមគឺ 0.08% ivermectin drench, 0.8% ivermectin drench, 1% ivermectin injection, LA 20% oxytetracycline injection , 2500mg albendazole bolus និងដូច្នេះនៅលើ។