ឱសថប្រឆាំងមេរោគសម្រាប់ជំងឺផ្លូវដង្ហើម និងការឆ្លងមេរោគ Mycoplasma

  • បដា ១
  • ប៊ីណាន័រ ២
  • បដា ៣
  • បដា ៤
  • បដា ៥