សត្វគោ - ពេទ្យសត្វ

  • បដា ១
  • ប៊ីណាន័រ ២
  • បដា ៣
  • បដា ៤
  • បដា ៥
ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ថ្នាំ​ពេទ្យ​សត្វ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ចេញវេជ្ជបញ្ជាគោក្របី.ថ្នាំទាំងនេះសម្រាប់គោក្របីមកក្នុងទម្រង់ដូសផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងដំណោះស្រាយតាមមាត់ បូលូ ការចាក់ ម្សៅមុន ម្សៅរលាយ និងផ្សេងៗទៀត ផលិតផលពេញនិយមគឺការចាក់ ivermectin 1%, ការចាក់ oxytetracycline 5%, ការចាក់ tylosin, ការចាក់ penstrep, 2500mg albendazole bolus, ការចាក់វីតាមីនចម្រុះ, ការព្យួរ albendazole 10%, ម្សៅរលាយវីតាមីនចម្រុះ 0.5% eprinomectin ចាក់លើដំណោះស្រាយល​ល។